Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ PROVITA W. Słobodzian J. Słobodzian Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Grunwaldzka 7A, 59-700 Bolesławiec, zwany dalej Spółką lub Administratorem. Dane kontaktowe: nzoz@provita-s.com.pl,tel.: 75 644 71 71 (rejestracja), 75 644 71 61 (sklep).

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez nas na Państwa rzecz usług medycznych, dostarczania i/lub wypożyczania zaopatrzenia medycznego i wsparcie w pozyskaniu refinansowania na nie.

Przetwarzanie Państwa danych jest również niezbędne w celu realizacji procesów związanych z zarządzaniem placówką medyczną i sklepem oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony mienia.

3. Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W ramach realizowanych przez nas działań przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

3.1. w zakresie świadczenia usług medycznych: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia,

3.2. w zakresie dostarczania i lub wypożyczania zaopatrzenia medycznego: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania /adres - lokalizacja użytkowania sprzętu, nr dowodu osobistego,

3.3. w zakresie wsparcia w pozyskaniu refinansowania: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia,

3.4. w zakresie przekazywania informacji o naszej ofercie w tym o usługach i produktach: imię i nazwisko, dane kontaktowe,

3.5. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia: wizerunek utrwalony na nagraniach z monitoringu, który obejmuje swoim zakresem pomieszczenia Spółki z wyłączeniem gabinetów oraz pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.

4. Główne podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych to:

4.1. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (artykuł 9 ust 2 lit. h, Rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (RODO))

4.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Rozp. UE nr 2016/679, art. 6, ust. 1, lit. b),

4.3.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (Rozp. UE nr 2016/679, art. 6, ust. 1, lit. d),

4.4. jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku (przekazywanie informacji handlowych) - dobrowolnie i jednoznacznie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Rozp. UE nr 2016/679, art. 6, ust. 1, lit. a),

4.5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia (RODO, art. 6, pkt. 1, lit f). 

5. Dodatkowo podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególnych przypadkach może być fakt, że:

5.1.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(
Rozp. UE nr 2016/679, art. 6, ust. 1, lit. c),

5.2. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
(
Rozp. UE nr 2016/679, art. 9, ust. 2, lit. c),

5.3. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Rozp. UE nr 2016/679, art. 9, ust.2, lit. f),

5.4. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (Rozp. UE nr 2016/679, art. 9, ust. 2, lit. i).

6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez naszych uprawnionych do tego pracowników i współpracowników. Są one przetwarzane przez lub na odpowiedzialność pracowników podlegających prawnym obowiązkom zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie zawodów medycznych i innych tajemnic funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia takich jak:

tajemnica lekarska, pielęgniarska, felczerska, diagnosty laboratoryjnego, aptekarska, psychologa oraz inne tajemnice charakterystyczne dla polskiego sektora opieki zdrowotnej: tajemnica psychiatryczna, przeszczepów, dawcy krwi, służby medycyny pracy, osób wykonujących czynności związane z planowaniem rodziny, ochroną płodu ludzkiego i przerywaniem ciąży, znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitali oraz badań klinicznych.

7. W związku z wyżej wskazaną podstawą oraz w celu spełnienia wymagań wynikających z mającymi zastosowanie przepisów prawa, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY ZDROWIA:

1) profilaktyki zawodowej w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w posiadanej przez nas dokumentacji medycznej,

2) realizacji procedur medycyny pracy w tym oceny zdolności osoby do pracy,

3) realizacji procedur medycznych w tym diagnozy medycznej i leczenia w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,

4) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarzadzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w tym w celu:

   • rejestracji w placówce medycznej,

   • zapewnienia ciągłości medycznej w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń,

   • zapewnienia jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji osób korzystających z naszych usług,

   • komunikacji po udzieleniu świadczenia celu oceny samopoczucia i/lub stanu zdrowia,

   • odbierania i archiwizacji oświadczeń woli pacjentów,

   • pozyskiwania informacji zarządczych oraz zarządzania naszą placówką,

   • weryfikacji uprawnień do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej,

   • wykonywania innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

   • wymiany informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej,

5) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,

6) zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

 

W ZAKRESIE DOSTARCZENIA I/LUB WYPOŻYCZANIA INDYWIDUALNEGO ZAOPATRZENIA ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

1) umożliwienia przekazywania informacji handlowych w tym ofert firmy, nawiązania potencjalnej współpracy w zakresie oferowanego przez firmę zaopatrzenia medycznego oraz informacji o możliwości uzyskania refinansowania

2) realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą dotyczącej dostarczenia zaopatrzenia medycznego i pomocy w pozyskaniu dofinansowania na nie,

3) przyznania oraz realizacji gwarancji mających zastosowanie do dostarczonego zaopatrzenia medycznego,

4) ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,

5) kontaktów handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów /zleceń,

6) zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

 

8. W zakresie bezpieczeństwa, ochrony mienia i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób odwiedzających naszą placówkę oraz naszych pracowników oraz ochrony ich mienia oraz mienia naszej Spółki.

9. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych nam przez Państwa danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu ustania celu lub ostatniego z celów ich przetwarzania. Oznacza to, że Państwa dane będą przez nas przetwarzane:

10.1. do czasu wygaśnięcia obowiązków spoczywających na nas z mających zastosowanie przepisów prawa (przepisy dotyczące dokumentacji medycznej oraz ustawa o rachunkowości),

10.2. przez okres 10 lat od realizacji ostatniego zamówienia, w przypadku przetwarzania danych w celach informacyjnych o możliwościach refundowania kosztów zaopatrzenia medycznego,

10.3. do czasu wycofania udzielonej nam dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych (co ma zastosowanie dla sytuacji przekazywania informacji handlowych).

10.4. przez okres 30 dni licząc od dnia nagrania, lub przez okres niezbędny do prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku, jeśli nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub jeśli jako Administrator posiadamy informacje, że mogą one stanowić dowód postępowania – w przypadku zarejestrowanego przez system monitoringu obrazu.

11. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak:

firmy wspierające nas w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych, konsultanci, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu wsparcia IT, dostawcy zaopatrzenia medycznego indywidualnego, personel medyczny realizujący procedury medyczne.

Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanych z nami umów są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

12. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Informujemy, że część z tych praw, ze względu na podstawę prawną przetwarzanych przez nas Państwa danych ma charakter iluzoryczny. Oznacza to, że nie będziemy w stanie spełnić części Państwa żądań w przypadku, kiedy będzie to uniemożliwiało nam realizację poszczególnych celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności przypadku niedopełnienia przez nas wymagań spoczywających na nas na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. odnośnie przechowywania dokumentacji medycznej).

13. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Inspektora Ochrony Danych drogą e-mailową na adres: ado@provita-s.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: NZOZ PROVITA W. Słobodzian J. Słobodzian Spółka Komandytowa ul. Grunwaldzka 7A, 59-700 Bolesławiec z dopiskiem: dane osobowe.